Brugsreglement for Seniorlokalerne

BRUGSREGLEMENT FOR SENIORLOKALERNE
VEJLEBROVEJ 105

§1: Faste brugere kan benytte seniorlokalerne fra kl. 8.30 og indtil kl. 22.00.
Et eller flere kendte tidspunkter, kan søges og tildeles for et halvt til et år forud i indeværende år. Altså fra januar til december. Et vilkårligt tidspunkt, der søges senest en uge før brugsdatoen kan tildeles, såfremt lokalerne er ledige.

Lokalerne er forbeholdt foreninger / grupper som henhører under Social- og
sundhedsforvaltningens regi.

OBS! Mandag, tirsdag, onsdag og torsdage kan lokalerne være brugt af grupper fra social- og sundhedsforvaltningen i dagtimerne frem til kl. 16.00.

SE booking kalenderen om lokalerne er ledige disse dage.
Lokalerne kan derfor
på disse dage muligvis kun bookes fra kl. 16.00 og indtil kl. 22.00.

Nye foreninger/Grupper kan søge om at blive faste brugere, ved at sende en mail til:

Leif Christoffersen på mail: leifch46@gmail.com

Andre foreninger/Grupper kan søge om brug 1 måned før brugsdatoen og meddeles tilladelse 2 uger før denne, såfremt foreningens/Gruppens formål falder ind under dets virksomhed.

Lokalerne kan ikke udlånes til private formål eller enkelt personer .

§2: Foreninger/Grupper der benytter lokalerne på faste tidspunkter, kan få udleveret nøgle samt en “nøglebrik” mod kvittering.

Øvrige brugere kan efter aftale hente en nøgle hos Leif Christoffersen.

Nøglen afleveres samme sted efter endt brug.

§3: Kommunens generelle rygeforbud gælder i seniorlokalerne.

Låsen på hovedøren og dørpumpe ved indgang må ikke blokeres.

§4: Lokalerne skal afleveres fejet og ryddet efter brug. Borde og stole skal opstilles i henhold til ophængte planer. Der må ikke af hensyn til brugere af rollatorer, kørestole stilles borde i garderoben.

Opvask må ikke henstå til næste dag.

§5: Oversigt over de kommende måneders/ års booking af lokalerne fremgår af
hjemmeside. www.seniorlokalerne.dk

§6: Seniorrådet forbeholder sig ret til, på vegne af Social- og sundhedsudvalget, at føre løbende tilsyn med benyttelsen af lokalerne.

§6: Adgangen til bygningen må ikke hindres. Parkering af biler, cykler m. v. skal
foregå på de dertil indrettede pladser.

§9: Husdyr må ikke medtages i lokalerne.

P1000998

                                                          Havestuen

P1010003

                                                           Gavlstuen

P1010001

                                                                 Køkken

P1010007

                                                Seniorrådets kontor