Referat: SU-og Bruger møde 25. april 2016

 REFERAT af samarbejds – og Brugermøde

                                  Mandag den 25. april 2016 kl. 10.00 – 12.30        

 

Deltagere fra seniorrådet:  

Leif Christoffersen, Formand – Bjarne Gosvig, Næstformand – Ingelise Jensen – Per Nørskov – Jan Diemer (repræsentant også for handicaprådet) – Erik Schlichting (repræsenterede også seniorværkstedet). 

Deltager Fra samarbejdspartnerne:  

Ole Møller, Formand i ældresagen – Torben Eg, Næstformand i ældresagen – Else Jørgensen, Ældresagen – Ulla ? Kærbo – Richard Bast, Kærbo. 

Deltagere fra forvaltningen:  

Tine Bredberg, Neurogruppen – Dina Munk, Områdeleder Torsbo

                                       Dagsorden:

  1. Velkomst ved formanden – Leif Christoffersen.

Formanden bød velkommen, og beklagede det lille fremmøde og håber på større deltagelse fremover.

Socialudvalgsformand Merete Amdissen havde været nødsaget til at melde afbud på grund af barns sygdom. Herudover havde yderlige 2 måtte melde afbud på grund af sygdom.             

  1. Værdihedspolitik.

Folketinget har besluttet at der afsættes penge til værdihedområdet for ældre, og derfor skal alle kommuner udfærdige en værdighedspolitik inden 1. juli 2016, for at kommunerne kan få del i disse penge. Kommunen har afhold borgermøde med rigtig mange fremmødte borgere. Der fremkom mange gode ideer til emner, der bør indgå i værdihedspolikken. Disse forslag er blevet sammenskrevet af kommunen (medsendes som bilag).

Seniorrådet har udarbejdet og fremsendt forslag til indhold i værdighedspolitikken og ideerne fra borgermødet er i det store og hele indskrevet i Seniorrådets forslag. (Seniorrådets forslag til indhold i værdigheds-politikken medsendes som bilag).

Fra omkring 4. maj til den 30. maj 2016 vil byrådets udkast til værdighedspolitikken blive sendt til høring. Indtil nu har det været en god proces.

Værdighedspolitikken skal godkendes af Byrådet inden 1. juli 2016. Seniorrådet håber, at Byrådet er lydhør for Seniorrådets og borgernes mange input til værdighedspolitikken, og at mange af disse indput er indarbejdet i den endelige værdighedspolitik.

 

  1. Fremtidens plejehjem – demente.

Byrådet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Byrådet, Seniorrådet, Handicapudvalget, Kærbo, Torsbo og embedsmænd fra forvaltningen, hvis opgave at komme med løsningsforslag til fremtidigt plejehjem i kommunen. Der skal nødvendigvis udbygges pleje-hjemspladser i de kommende år, da antallet af ældre bliver større og større. Det er en forudsætning, at de kommende plejehjemsboliger er helt op til date, og at der tages højde for særlige grupper, som demente, misbrugspersoner (alkohol og narko) samt folk af anden etnisk herkomst og andre grupper..

Arbejdsgruppen har i april 2016 været på et 2 dags besøg i Amstedam, Holland, hvor man har besøgt den såkaldte demenslandsby, hvor man arbejder med demente på andre måder, end det man er vant til Danmark

Jan Diemer og Dina Munk gav en orientering om den hollandske dementlandsby og nytænk-ningen omkring denne særlige demenslandsby.

Landsbyen er ret stor, der er plads til 150 beboere, der er 7 boligområder inden for et samlet området, hvor der også er en park og sø med ænder. Man kan kun forlade byen via en reception, så beboerne bliver ikke væk. Man må gerne have et kæledyr med på plejehjemmet. Det er vigtigt at dasgligdagen ligner mest mulig den hverdag beboerne hart været vant tidligere. Derfor afholdes der bl.a. også diverse konferencer med personer udefra i byen. Der er diverse forretninger byen, hvor der kan købes daglige fornødenheder. Dågar en pub findes også i byen Beboerne har ingen kontante penge til rådighed. Forbrug skrives på regninger og afregnes efterfølgende. Gaderne i byen har gadenavne. Maden bliver lavet i landsbyen, da det er vigtigt at der dufter af mad, hvilket giver beboerne en større madlyst.

Personalet skal være kvalificeret til at arbejde med de ældre borgere, så disse bliver løbende uddannet.

Man har erfaret, at beboerne i landsbyen lever ca 2 år længere end andre demente.

Landsbyen vil ikke i sin helhed kunne kopieres til Ishøj, men noget vil kunne bruges.

 

  1. Kvalitetsstandarder.

Kommunen har på ældreområdet udarbejdet 9 kvalitetsstandarder, som er de ansattes arbejds-redskab for hvordan arbejdet på forskellige delområder skal udføres. Kvalitetsstandarderne revi-deres hver år af Byrådet, og er således Byrådets arbejdsdirektiver på ældrteområdet.

Desværre kender mange borgerne ikke indholdet i disse standarder, og man kan ikke umiddelbart finde dem på kommunenes hjemmeside, uagtet at de skal være tilgængelige for borgerne.

Kvalitetsstandarderne er lige blevet ajourført og bliver renskrevet i øjeblikket. Når dette er sket vil de blive lagt på Seniorrådets hjemmeside.

  1. Borgerpanel vedrørende Ishøj kommunes´s hjemmeside

Kommunens hjemmeside er under al kritik. Borgerne kan ikke finde aktuelle emner, og de forskellige ting er ikke ajourført. Søger man på relevante ord, kommer emnet ikke frem.

I 2015 blev der nedsat et borgerpanel med bl.a repræsentanter fra Seniorrådet og borgerne. Der har kun været afholdt 1 møde, og det savnes, at gruppen snarest bliver samlet. Endvidere kan det konstateres, at når medlemmer af gruppen eller andre påpeger fejl og mangler, bliver disse ting ikke rettet.

Det er ikke godt nok og kan gøres væsentligt bedre.

 

  1. Hjemmeplejeudvalget.

2 gange årligt er der møde i hjemmeplejeudvalget – nu bestående af hele Seniorrådet og lederen af hjemmeplejen samt sekretær. Det er et super godt udvalg, hvor der bliver givet en grundig orientering om hjemmeplejens opgaver – dels på sygeplejen og dels på hjemmehjælpens funktion.

Pr. januar 2016 er der sket nogle ændringer af serviceloven, hvilket betyder, at der fremover først skal ske kontakt til borgerne, når de er fyldt 80 år – eller man tilhører særlig sårbare grupper, såsom misbruger, folk der mister ægtefælle og andre ting, så kan kontakt ske fra 65 år.

Den svære del, er hvordan man får fat i de borgere, der har behov for hjælp. De er oftes ikke kendt i systemet, og man kan ikke påregne, at disse borgere selv kontakter kommunen for at få hjælp.

Husk borgeren har altid ret til at have en bisidder med til samtalerne.

7.Sorggruppe

Der blev efterlyst sorggrupper i Ishøj, og der var tilkendegivelser om, at sognets præser burde være tovholder for sådanne grupper. Det er et godt sted at kunne henvende sig, hvis man kommer i sorg eller personlig krise.

Det blev foreslået at Seniorrådet tager dette emne op med præsterne i Ishøj.

Ældresagen og røde kors er også oplagte medspillere på dette område.

8.Eventuelt

Teleslyngen i seniorlokalerne virker ikke, og har ikke gjort det længe. Det skal ordnes ligesom der skal være en lettilgængelig manual i lokalerne.

Der er i indeværende uge ”Danmark spiser sammen” og Ishøj er med omkring dette projekt med forskellige spisesteder i kommunen. Alt er udsolgt til spisningen på Torsbo.

Ældresagen i Ishøj har 2250 medlemmer, hvilket svarer til 10% af kommunens borgere.

På grund af folketingets beslutning om udligningsordning skal kommunerne betale 1% tilbage til staten i 2017. Dette bevirker, at der skal spares 50 millioner i Ishøj. Man forventer af få ca 20 millioner hjem som diverse tilskud fra staten. Af de resterende 30 millioner skal ældreområde spare ca 8 millioner – det er som det ser ud i skrivende stund.

Flere foreslog, at Seniorrådet kontaktede de forskellige samarbejdspartnere i forbindelse med budgetudtalelsen i august, for at høre om der var gode input til bugettet inden Seniorrådet frem-sender sin udtalelse til Socialudvalget og Byrådet.

Tilmeldelse til aktiviteterne til efteråret 2016 i aktivitetcentret på Kærbo starter i uge 18.

Der er åbent hus på Kærbo den 19. maj 2016.

Formanden henledte opmærksomhedem på, at man kan se hvad Seniorrådet beskæftiger sig med på rådets hjemmeside, hvor der lægges diverse referater, fotos og andre relevante emner ud på siden,

Adressen er www.seniorlokalerne.dk ligesom Seniorrådet også har fået en profil på Facebook, og der blev opfordret til, at man skriver og debatterer om emner på ældreområdet – på denne side på Facebook. Gruppens navn er ”Ishøj Seniorråd”

Formanden udtalte, at det er Seniorrådets opfattelse, at samarbejde med Byrådet, Soicialudvalget og forvaltningerne er blevet væsentligt bedre de sidste år, og at Seniorrådet bliver taget alvorligt.

 

Formanden – Leif Christoffersen takkede for en god og livlig debat.

På seniorrådets vegne  Bjarne Gosvig Næstformand

seniorraadet@ishoejby.dk                    www.seniorlokalerne.dk

Hermed REFERAT fra Seniorrådets møde med vores samarbejdspartnere og Brugere af Seniorlokalerne i Ishøj kommune.

                  Mødet blev afholdt  i seniorlokalerne Vejlebrovej 105.          
Onsdag den 23. September 2015  kl. 10.00 – 12.30  

 

 Dagsorden:

              Velkomst ved formanden – Leif Christoffersen.
1. Præsentation af seniorrådets medlemmer.

Formanden bød velkomen
til de 20 fremmødte og præsenterede de fremmødte medlemmer af Seniorrådet. Af hensyn til de fremmødte medarbejdere fra forvaltningen, blev ordet først givet til ”Neurogruppen” ved Trine og derefter til ”Demansgruppen” ved Lone og Hanne. Der blev givet en rigtig god orientering fra dem om deres arbejde, og spørgelysten fra de fremmødte var stor. Virkelig god orientering, – Tak for det.

2. Status om arbejdet i SeniorrådetOrientering om vores arbejde siden sidst.

Seniorrådets bemærkninger til budget 2016 blev omdelt. Vi har haft 2. positive møder her om med social- og sundhedsudvalget, inden kommunens 2. behandling. Der blev bl.a talt rigtig meget om de påtænkte besparelser på Demens området, genoptræning og om evt. besparelser på Kærbo og Torsbo.

Herefter drøftede vi om Seniorrådet skulle afholde 1. eller 2. møder årligt med samarbejdspartnere og brugere af seniorlokalerne. I vores seniorrådets vedtægter står der 2. årlige møder. Dette fik vi en god debat om, men blev enige om, at der fremover kun skulle afholdes 1. årligt møde og at dette skulle afholdes i april måned. Møde indholdet ønskede man skulle være det samme som nu. Seniorrådets vedtægter vil blive tilpasset det ønskede.

Det kom på mødet frem, at kommunens ældre og sundhed skulle splittes op? Dette var dog ikke noget som Seniorrådet var bekendt med, og ville rejse spørgsmålet på deres kommende møde. Idet vi naturligvis gerne vil høre om hvad det får af konsekvenser for
borgerne, personalet og seniorrådet.

Fra Seniorrådet så vi gerne at man fra kommunen udarbejdede en egentlig ”Handleplan for etniske ældre medborgere”.

Vi mener i Seniorrådet at det store kommende emne på ældreområdet bliver ”Værdighed i ældrelivet og ensomhed”.

Det er dog seniorrådets opfattelse, at vores ældre i kommunen behandles meget godt når vi hører fra mange af de kommuner som vi normalt sammenligner os med.

Vores stier med bl.a fliser trænger til renovering og Seniorrådet har gjort kommunen opmærksom på dette.

Der var utilfredshed med at YouSee bliver ved med at nedlukke for IT i seniorlokalerne, fordi de hævder at kommunen glemmer at betale regningerne. Formanden bruger ualmindelig meget tid på dette.

Seniorrådets henvendelser til Park og Vej om opsætning af flere bænke og borde og det er lovet at der løbende vil blive sat nye bænke og borde op, samt renovering af samme. Der mangler læskur ved bus stoppestedet ved Ishøj Havn. Der blev påpeget at der også manglede bænke på stien fra Ishøj mod Hundige, da der er mange ældre der går der.

Slutteligt kunne formanden dog sige at, vi har fået et godt samarbejde med politikkere og forvaltninger, og tak for det.

 3. Hvad er der sket hos jer siden sidste møde, og har i nogle  sager som i
gerne vil have at seniorrådet skal arbejde med.

      
Orientering om projekt ”Ældres Netværk”. Der er udarbejdet en flot brochure her om. Den kan fås på biblioteket eller hentes på hjemmesiden www.voresishoj.dk ikke at forveksle med siden på Facebook af samme navn.

Der var et ønske om at bustrafikken omkring Fasanparken blev lagt således at bussen også kom omkring Tranegilde Strandvej.

Nogle mente at der mangler bedre orientering fra Ishøj kommune om aktuelle ting. Helside annoncen er ikke god nok. Ishøj Nyt skal bruges bedre.

Debat om hvorvidt Seniorrådet skal lave temadage sammen med Ældre Sagen. Ældre Sagen har eksperterne til foredrag, Seniorrådet kan stå for lokalerne og annoncering til dette.

Der fremkom et ønske om at Ishøj melder sig til Flextrafik, og indgår i samarbejde med Greve, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup og Tååstrup, herom.

Stor drøftelse om ”Frie” parkeringspladser i og omkring stationen. Pendler parkeringspladser skal synliggøres bedre ved skiltning og omtales på hjemmeside og andre medier. Borgerne ved ikke, at de findes og hvor de er hende. Indvidere mangler der invalide holdepladser.

Der fremkom ønske fra Ældresagen om at, der blev etableret en elevator på Egely. Den nuværende ”trappeslæde” virker ikke og har ikke gjort det i 1 ½ år og det tager næsten 10 minutter at få en borger op. Vi håber at man fra social- og sundhedsforvaltningen vil se på problemet:

4.  Eventuelt

Ingen bem.

På seniorrådets vegne                          .
Formand
Leif Christoffersen