aug 18

Seniorrådets medlemmer

Seniorrådets medlemmer

 

Bjarne Gosvig Valgt til 2019                         

Formand

Bredekærs Vænge 98 H  2635 Ishøj

Tlf. 22 43 57 76

b.gosvig@ishoejby.dk

Regionsældrerådet
Vestegnens Ældreråd
Hjemmeplejeudvalget
Samarbejdsudvalget
Borgerhøring / Tema
Aktivitetsudvalget
Presse og medieudvalg
Borgerpanel – Kommunens hjemmeside
Arbejdsgruppe vedr.: sorg og livsmodsgruppe
Ældres Netværk

Peter Møller Valgt til 2021                           

Næstformand

Vejledalen 302  2635 Ishøj

Mobil. 20 20 20 43

pmo@ishoejby.dk

Regionsældrerådet
Samarbejdsudvalget
Hjemmeplejeudvalget
Borgerhøring / Tema
Presse og medieudvalget
Borgerpanel – Kommunens hjemmeside
Seniorrådets hjemmeside

Erik Schlichting Valgt til 2021      

Bestyrelsesmedlem

Vejlegården 2, 4. Th.  2625 Ishøj

Tlf. 40 25 99 25

erikschlichting43@icloud.com

Folkeoplysningsudvalget
Hjemmeplejeudvalget
Tilgængeligheds-og ressourcegruppen

Per Nørskov Valgt til 2019                                                            

Bestyrelsesmedlem

Søkrogen 4   2635 Ishøj

Tlf. 43 54 43  54 Mobil. 20 21 59 64

pernoeskov@gmail.com

Hjemmeplejeudvalget
Aktivitetsudvalget
Presse og medie udvalget
Ældres Netværk
Facebook siden

 

 

Bente Nielsen Valgt til 2019                        

Bestyrelsesmedlem

Gildbrovej 15, 1. th.   2635 Ishøj

Tlf. 30 29 67 21

Bentebrydenielsen@gmail.com

Bruger og pårørenderåd Kærbo
Hjemmeplejeudvalget
Vagt på Kærbo
Vestegnens Ældreråd
Ældres Netværk

 

 

 Jan Diemer Valgt til 2019                            

Bestyrelsesmedlem

Gildbrovej 31 1,  th. 2635 Ishøj

Tlf. 43 53 30 57 Mobil. 40 82 51 35

jan.d@live.dk

Hjemmeplejeudvalget
Borgermøde / Tema
Aktivitetsudvalget
Borgerpanel – Kommunens hjemmeside
Bruger og pårørenderåd Torsbo
Vagt på Torsbo

 

Ingelise Jensen Valgt til 2021       

Bestyrelsesmedlem

Fyrrelunden 95   2635 Ishøj

Tlf. 43 73 86 84   Mobil. 53 53 86 84

48irune@gmail.com

Hjemmeplejeudvalget
Medborger og Demokratiforum
Borgerhøring / Tema
Aktivitetsudvalget
Presse og medieudvalget
Borgerpanel – Kommunens hjemmeside
Tilgængeligheds-og ressourcegruppen
Seniorrådets hjemmeside

 

 

Leif Christoffersen  Valgt til 2019                

1. suppleant

Landlyststien 28 1. th.  2635

leif46@gmail.com

seniorlokalerne@ishoejby.dk

Booking og tilsyn med Seniorlokalerne

Hjemmeside om Seniorlokalerne.

aug 16

Læs om Seniorrådets arbejde

Her kan du læse om seniorrådets arbejde

                               HVAD ER SENIORRÅDET

Seniorrådet er den ældre befolkningsgruppes kontaktorgan til Ishøj Byråd.

Seniorrådet er nedsat ved lov og består af 7 medlemmer samt pt. 2 suppleanter, som er valgt ved direkte valg for en 4 års periode. I Ishøj Kommune har vi valg hvert 2. år, så der hele tiden er medlemmer, som kender til arbejdsgangen.

Seniorrådet bliver ofte forvekslet med Ældre Sagen. Dertil kan det oplyses, at Ældre Sagen er en landsdækkende forening med kontingentbetaling. Hvor imod  seniorrådet repræsenterer alle borgere på 60+ i Ishøj Kommune.

                                  HVAD LAVER SENIORRÅDET      

Seniorrådet rådgiver byrådet og medvirker ved udformningen af kommunens seniorpolitik.

Seniorrådet skal, forud for den politiske behandling, høres og gives mulighed for at udtale sig om samtlige forslag, som vedrører de ældre. Det gælder ikke alene på det sociale område, men også i kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.

Seniorrådet rådgiver også byrådet om fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt indenfor omsorgssektoren.

Seniorrådet tager selv sager op til behandling og forelæggelse for byrådet, når de har betydning for den ældre del af befolkningen.


SAGER SOM SENIORRÅDET KAN BEHANDLE                            

Kontakt Seniorrådet eller et af dets medlemmer, hvis du har problemer omkring disse sager.

                                  HVORDAN ARBEJDER SENIORRÅDET

Seniorrådet holder 6 ordinære møder om året på Ishøj Rådhus. På disse møder er der mulighed for behandling af alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60+. Her ud over afholder vi møde med Hjemmeplejen 2 gange om året.

Skal der afholdes temadage eller lign. holdes der møder efter behov

Seniorrådets samarbejdspartnere er ældrebefolkningen (dvs. pensionistforeninger m.v. der hovedsageligt har 60+ som medlemmer samt handicap- og patientforeninger), byrådet og kommunens forvaltninger.

                                     HVEM KAN HENVENDE SIG

Alle borgere på 60+ i Ishøj Kommune og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe. Se adresser og telefonnumre på siden om seniorrådets medlemmer.

                          TAGER SENIORRÅDET SIG AF ENKELTSAGER

Nej – og dog; En enkeltsag kan godt være starten på en principiel sag. Derfor kan man altid henvende sig til Seniorrådet, hvis man er i tvivl om noget.

                                           DANSKE ÆLDRERÅD

Seniorrådet i Ishøj Kommune er  medlem af Danske Ældreråd, samt regionsældrerådet hvorfra Ældrerådene / Seniorrådene i Danmark får meget aktuel information fra ældreområdet via mail. Ældrerådene / Seniorrådene kan forelægge sager for Danske Ældreråd, som derefter bliver taget op på deres næste bestyrelsesmøde. Der er bl.a. blevet drøftet forhøjelse af folkepensionen – madpriser – ældrecheck og mange andre verserende problemer.

                        REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADEN

Regionsældrerådet består af 29 kommuner i Region Hovedstaden. Disse afholder møde ca. hvert kvartal på Regionsgården i Hillerød.

Der drøftes bl.a. Sygehussektoren – ambulancekørsel – patientkørsel – Den ældre medicinske patient – den nye hospitals-plan og flere vigtige problemer på ældreområdet.  

I Regionsældrerådet i Hovedstaden har Seniorrådet i Ishøj Kommune 2 medlemmer.

                    SAMARBEJDE MED VESTEGNENS ÆLDRERÅD

Efter oprettelsen af 5 regioner i Danmark blev Ældrerådene/Seniorrådene på Vestegnen enige om, at vi fremover også var indstillet på at mødes 2 gange om året på skift hos hinanden. På disse møder orienterer vi hinanden om hvilke sager, vi arbejder med, og udveksler erfaringer.

På disse møder deltager kommunerne:

Albertslund – Brøndby – Dragør – Glostrup – Herlev -Hvidovre – Høje Tåstrup – Ishøj – Rødovre – Tårnby og Vallensbæk.

                                                     SENIORLOKALERNE

Seniorrådet har siden februar måned 2008 administreret Ishøj Kommunes Seniorlokaler på Vejlebrovej 105,st., 2635 Ishøj.

Lokalerne kan rumme op til 40 mennesker pr. lokale, altså i alt 80 personer. De udlånes til foreninger, der hovedsageligt har “60+” som medlemmer samt handicap- og patientforeninger, samt grupper under social- og sundhedsudvalget.

For yderligere information og reservation se: www.seniorloalerne.dk

Evt. problemer eller mangler vedr. lokalerne meldes til Leif Christoffersen på  mail: seniorraadet@ishoejby.dk

                                           DET TIDLIGERE KLAGERÅD

Klagerådet blev nedlagt ved regeringsbeslutning pr. 1. januar 2010, men som i alle sager, hvor borgere er utilfredse med kommunale afgørelser, ser seniorrådet gerne på sagen.

Er du derfor utilfreds med kommunens afgørelse om hjemmehjælp, kan du evt. henvende dig til seniorrådet. Vi kan hjælpe med at få udformet klagen og med at få den videresendt til Det sociale Nævn.

                                                      KONTAKT OS

Seniorrådet håber, at vi med denne præsentation, har givet Jer en tilfredsstillende information om det arbejde, som I har valgt os til.

Seniorrådet kan træffes ved henvendelse til formanden Bjarne Gosvig b.gosvig@ishoejby.dk  eller  seniorraadet@ishoejby.dk

Skriftlige henvendelser stiles til :
Seniorrådets formand,
Ishøj Kommune, Ishøj Store
Torv 20,
2635 Ishøj.

feb 24

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel).

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel). 

Seniorrådet har med stor interesse læst dagsordenens punkt 127 til mødet i Teknik og bygningsudvalget den 17. december 2014 og dagsordenens punkt 15 til byrådets møde den 6. januar 2015.

 Ad. Teknik og bygningsudvalgets dagsordenens møde den 17. december 2014 fremgår det af dagsordenens punkt 127. ”Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel”).

 Det beskrives i resumeet til mødet, at der forefindes en pulje til forbedringer af den kollektive trafik i kommunernes yderområder. Puljen som er på 57 mill., puljemidlerne kan ansøges til projekter i årene 2013-2017.

Det er ligeledes beskrevet at projekternes varighed er i en periode for 2 år.

Puljemidler kan ansøges ind til udgangen af 2017 og den økonomiske dækningen af projekterne har en løbetid på 2 år.

 Seniorrådet vil derfor gerne vide hvad sker der med de ændringer på buslinje 127 som er foretaget for midlerne i ovenstående pulje, og har teknik og bygningsudvalget forslag til yderligere ansøgninger fra denne pulje, eller er puljen opbrugt.

Hvad vil der ske med projektet med forlængelsen af linje 127 til Fasanskellet, når projektperioden på de 2 år udløber.

 Seniorrådet har med interesse læst i referatet fra Teknik og bygningsudvalgets referat af 17. december 2014 og i referatet fra byrådsmødet den 6. januar 2015.

Hvori der beskrives at der vil blive udarbejdet en analyse angående den kollektive trafik i Solhøj og Thorslunde.

 Seniorrådet har dog ikke kunne læse nærmere om denne analyse. Har seniorrådet overset analysen, eller er den aldrig fremkommet til behandling i kommunens Teknik og bygningsudvalg.

 Seniorrådet har med interesse fulgt drøftelserne på byrådsmødet den 6. januar 2015, og her konstateret flere byrødders positive interesse for Ishøj kommunes tilslutning til Flex/tur.

 Seniorrådet har fået mange tilkendegivelser fra borgere som i dag enten ikke er dækket af kollektivetrafik, eller har lang gangdistance til nærmeste kollektive trafik i Ishøj kommune.

 Seniorråde kan oplyse at Denne gruppe ikke er omfattet af nålgruppen for kommunens vicitering til Movias Handicapbefordring, Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser.

 Seniorrådet må konstatere at Denne gruppe borgere som i dag ikke har mulighed for befordring af kollektiv trafik, isoleres såfremt de ikke får mulighed for at benytte Flex/tur befordring til sociale og familierelaterede aktiviteter sammen med nærmeste familie og venner, og vil der med opleve et mindre værdigt liv.

 Seniorrådet er bekendt med at omliggende kommuner, Greve, Høje-Taastrup og Brøndby kommune er tilsluttet Flex/tur ordningen.

Seniorrådet kan ligeledes oplyse at kommune A og B skal være tilknyttet Flex/tur ordningen for at borgeren kan benytte ordningen uden for Ishøj kommunen.

 Seniorrådet ønsker besvarelse på følgende punkter:

1:

Hvad status er der omkring analysen , om kollektive trafik for borgere i Solhøj og Thorslunde.

 2.:

Hvad sker der med projektet med den nuværende ændring af ruteføringen på buslinje 127 til området ved Fasanskellet

Denne ruteændring er opstartet med midler fra puljen”forbedringer af den kollektive trafik i kommunernes yderområder”, når projektmidlerne fra puljens 2-årige periode ophører.

 Seniorrådet vil fremkomme med forslag til fremtidens kollektiv trafik i Ishøj kommune.

 1.:

Teknik og bygningsudvalget fremkommer med oplæg til kommunens tilslutning til Flex/tur, for hvor ved alle borgere får et socialt og værdigt liv sammen med sine nærmeste pårørende og vennekreds.

 2.:

Seniorrådet vil foreslå at den af Park og vejcentret ændrede ruteføring af buslinje 127 ændres til buslinje 128 med følgende ruteføring, Der køres fra Ishøj station, Skovvej, Arken, Tangloppen, Ishøj Havn og Ishøj station. Her fra fortsættes linjeføringen af følgende rute: Ishøj Strandvej, Vejlebrovej, Industriskellet og Fasanskellet, Ishøj Strandvej og tilbage til Ishøj station.

Med denne ruteændring vil medarbejdere og kunder til det lille industriområde, brugerne af Seniorværkstedet, Muskeen og beboerne i Fasanskellet få væsentlig bedre muligheder for benyttelse af kollektiv trafik i dette yderområde.

 3.:

Seniorrådet foreslår 2 nye busstoppesteder på den ændrede linjeføring, hennholdsvis i Starten af Industriskellet og Fasanskellet.

 Venligst på vegne af Ishøj Seniorråd

feb 24

Parkeringsforholdende omkring Stationen

Til: Ishøj Byråd                                                                                 Ishøj den 16.februar 2017

Ishøj Store Torv 20

2635 Ishøj

 

 

Vedr. Parkeringsforholdene omkring Stations forpladsen.

Seniorrådet ser med stor bekymring på den omsiggribende model med at indskrænke parkeringsarealerne ved og omkring stationen. Antallet af disse burde tvært imod udvides.

Flere ældre borgere som bl.a. kommer fra udkandt områderne i kommunen savner klar besked om hvor de må holde når de skal til byen. Lige som der er mange ældre, der er dårligt gående, og som har svært ved at finde en plads, der ikke skal ryddes inden 3 timer. Det er et stort problem og ikke mindst for de borgere, der f.eks skal til København. Midt på dagen er det næsten umuligt at få en plads.

Problemet bliver ikke mindre af, at det er næsten umuligt at parkere i udkanten af København, hvor det tidligere var muligt at parkere.

Også omkring boligerne er der store problemer, og i det tempo som der bliver bygget og folk får flere og flere biler, bliver problemet ikke mindre. Det er som om man tror, at jo mindre antal pladser jo færre vil anskaffe bil, men det er netop ikke tilfældet.

Seniorrådet vil derfor gerne anmoder om at få anvist egnede pladser, d.v.s. et fortegnelse over hvor mange pladser der er, og hvor de er, f.eks. via ”Ishøj Nyt”, da flere på det sidste har fået bøde for at holde på tidligere lovlige pladser efterhånden som der indskrænkes.

Venligst på Seniorrådets vegne.
Leif Christoffersen
Formand f. Ishøj Seniorråd

 

SVAR FRA KOMMUNE.

Ishøj Kommune
Byrådet

 Ishøj Seniorråd
Formand Leif Christoffersen Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
9. marts 2017

Parkeringsforholdene ved Ishøj Station
Sagsbehandler: Leif Kronblad Telefon: 43 57 77 69 Email: lei@ishoj.dk

Tak for jeres brev, dateret den 16. februar 2017, vedrørende parkeringsforholdene ved Ishøj Station.

Parkering
ved Ishøj Station

Ved Ishøj Station er der både private og kommunalt ejede arealer, som anvendes til parkering.
Der er ikke foretaget en reduktion af de kommunale parkeringspladser ved Ishøj Station.

Før ombygningen af Stations for pladsen var der 44 kommunale parkeringspladser ved Ishøj Station, hvoraf der på en del af pladserne var tidsbegrænsning. I dag er der 53 kommunale parkeringspladser uden tidsbegrænsning ved Ishøj Station.

Ishøj Kommune har desuden lejet 63 parkeringspladser af bebyggelsen Ishøj Centrum. Alle 63 pladser er uden tidsbegrænsning. Ved indkørslen til de 63 parkeringspladser, er der opsat skilte med gratis parkering.

Antallet af kommunale parkeringspladser er derfor steget fra 44 pladser i 2010 til 107 plad­ ser i dag.

I de senere år har flere boligselskaber og eje1foreninger i Ishøj Kommune etableret parke­ rings begrænsninger på egen grund, som håndhæves af private virksomheder. Det har med­ ført et stigende pres på de kommunale parkeringspladser.

Vi har vedlagt en oversigt over parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Vær dog opmærk­ som på, at det altid er skiltningen på stedet, som er gældende.

I forbindelse med etablering af letbanen, kan det ikke undgås at antallet af kommunale par­ kerings pladser reduceres.

De parkeringspladser som er beliggende inde på de private ejendomme, kan vi ikke dispo­ nere over. Den private grundejer har ret til at etablere parkeringsbegrænsninger på sin private ejendom. Ligeledes har de private grundejere ret til at indgå en aftale med en privat virk­ somhed om at håndhæve reglerne.

Parkering ved nye boligbyggerier

Kommuneplan 2014 fastlægger de generelle rammer for parkering. Ved alle nybyggerier udarbejdes lokalplaner, som skal overholde de rammer, som er fastsat i kommuneplanen .

I områder for tæt-lav boligbebyggelse skal der reserveres plads til minimum1½ p-plads pr. bolig inde på grunden. Indenfor det stationsnære område skal der udlægges minimum 1 P . plads pr. bolig inde på grunden.

Det stationsnære område ligger indenfor 1.200 meter fra stationen, som er en knudepunkts­ station for S-tog og busser. I 2024 også for letbanen, der kommer til at forbinde den sydlige hovedstadsregion med den nordlige på tværs af S-togs linjerne.

Ishøj Kommune har således fastsat nogle minimums krav til antallet af parkeringspladser ved nybyggeri. Vi kan efterfølgende konstatere, at de private bygherrer har opfyldt mini­ mumskravet, men heller ikke mere. Hvis parkeringsforholdene ved nye boligbyggerier ikke fungerer tilfredsstillende, så vil vi se på mulighederne .

 

 

Med venlig hilsen

Borgmester og Kommunaldirektør

 

aug 22

Høringssvar vedr. budget 2018

ISHØJ SENIORRÅD

Til: Ishøj kommune Byrådet og Social- og sundhedsudvalget. Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj

 

Udtalelse vedr. budget 2018:

Seniorrådet har på møde den 21. august forholdt sig til budget 2018, og primært på ældreområdet.

Seniorrådet ser med stor tilfredshed, at der ikke er lagt op til besparelser i budget 2018 – ikke mindst på ældreområdet – på nuværende tidspunkt, ligesom der tilsyneladende vil ske de almindelige fremskrivninger på det kommende budget.

I budget 2015 besluttede Byrådet, at spare 1 af 6 nattevagter væk på Kærbo. Den manglende nattevagt har medført, at der nu kun er 5 nattevagter tilbage til at dække arbejdet om natten på 3 huse. Det virker ikke særlig betrykkende, hvis der opstår en akut situation om natten. Seniorrådet skal derfor kraftigt opfordre Byrådet til at genansætte den reducerede nattevagt styrke med 1 medarbejder, således, at der fra 2018 igen vil være 6 nattevagter på Kærbo.

Seniorrådet har med stor forbavselse konstateret, at der ikke er etableret trådløst internetadgang på hverken Kærbo eller Torsbo. Folketinget har besluttet at borgerne skal være på net boks, og skal bruge borger- og sundhedsportalen, og gerne netbank og andre ting på det elektroniske område. Derfor er det ikke tidsvarende, at Ishøj kommunes 2 plejehjem ikke har trådløst internet. Det er et stort ønske fra personalet, en stor del af beboerne på plejehjemmene og ikke mindst fra de pårørende, at der etableres trådløst internet. Mange pårørende vil gerne hjælpe deres ældre familiemedlemmer, med at ordne diverse praktiske ting for familiemedlemmerne på plejehjemmene, ligesom de gerne vil vise eksempelvis familie- og ferie billeder – ikke mindst billeder af børnebørnene til deres pårørende på plejehjemmene.

I forbindelse med Byrådets planlægning og opførelse af nyt genoptræningscenter, der formentligt bliver placeret ved Kærbo, er Seniorrådet vidende om, at det er et stort ønske, at få etableret et udendørs aktivitetsareal – fortrinsvis målrettet den ældre borgergruppe. Seniorrådet skal derfor foreslå, at et sådant udendørs aktivitetsareal arbejdes i den kommende planlægning af et nyt genoptræningscenter. I en parentes kan anføres, at Brøndby kommune i 2015 har etableret et udendørs aktivitetscenter. Meget moderne, pænt og godt indrettet på et ret begrænset areal.

Samtidig skal Seniorrådet gøre opmærksom på, at aktivitetscentret på Kærbo har et stort ønske om, at få etableret en større samlingssal. Den nuværende samlingssal er ikke stor nok, når der afholdes diverse arrangementer, – ikke mindst foredrag, som allerede har udsolgt samme dag, som billetterne til arrangementerne sælges, uagtet at foredragene afholdes 2 gange. Seniorrådet skal derfor foreslå Byrådet, at det kommende byggeri til genoptræningen, overvejes om det vil være muligt, at planlægge en større samlingssal, og kan rumme rigtig mange mennesker i det nye genoptræningsbyggeri. En sådan sal vil naturligvis kunne bruges til mange andre arrangementer uden for aktivitetscentres regi.

Seniorrådet skal herudover gøre opmærksom på, at det nuværende genoptrænningsudstyr er meget gammelt, og ikke alt udstyr er lige tidssvarende. Derfor foreslår Seniorrådet, at der i budgetår 2018 afsættes penge til indkøb af nyt og tidsvarende genoptræningsudstyr.

På hjemmeplejeområdet skal Seniorrådet gøre opmærksom på, at der i de kommende år vil ske store forandringer på det sundhedsforebyggende arbejde, og flere og flere opgaver vil blive pålagt kommunerne at skulle financiere disse. Dette for at formindske statens udgifter til hospitalsbehandling. Kommunerne skal allerede fra 2018 betale en større medfinanciering for hospitalsbehandling af de ældre borgere. For den store mellemgruppe af ældre skal kommunerne således betale 25% af udgifterne på hospitalerne. Seniorrådet går ud fra, at der afsættes penge i budget 2018 til disse øgede udgifter.

Seniorrådet skal fremhæve, at der er brug for flere ”varme hænder” i hjemmeplejen, set ud fra den betragtning, at kommunen må forvente at personalet skal klare flere og mange nye sundhedsopgaver – formentligt allerede fra 2018.

Herudover skal Seniorrådet påpege, at der bør afsættes penge til opsætning af flere bænke på kommunens stisystem. Det er virkelig et stort ønske fra den ældre borgergruppe. Endvidere er det stærkt tiltrængt, at der rigtig mange steder bliver foretaget reparationer af fortovsfliserne i kommunen. Mange steder ligger fortovsfliserne meget ujævnt – flere steder op til 5-8 cm forskudt, ligesom mange fliser har store huller. Mange ældre klager over, at det er usikkert at gå på fortovene i kommunen, og mange er faldet og kommet alvorligt til skade.

Seniorrådet skal også gøre opmærksom på, at Byrådet bør forholde sig til en bedre bustrafik i de nye bolig- og industriområder – ikke mindst busbetjeningen til Torslunde, hvor mange ældre ikke har mulighed for at komme til eller fra dette område.

Endelig skal vi anmode Byrådet om at se på mulighederne for at etablere en form for flextrafik i Kommunen.

Seniorrådet skal med baggrund i ovennævnte udtalelser meddele, at vi i øvrigt tager budget 2018 til efterretning, men forventer naturligvis at blive orienteret om evt. ændringer i forudsætningerne for budget 2018. samt ved ev.t senere budget opfølgning i foråret 2018.

På Seniorrådets vegne

Bjarne Gosvig
Formand for Seniorrådet.

              

mar 25

Seniorrådets 15 års fødselsdag

 

15 års jubilæum – Ishøj Seniorråd.

 Ældrerådene/Seniorrådene har nu eksisteret i 15 år. Dette fejrede Seniorrådet i Ishøj onsdag, den 31. oktober 2012 ved en indbudt reception i Seniorlokaler
P1000851
I receptionen deltog repræsentanter fra Seniorrådets samarbejdspartnere, bruger af Seniorlokalerne, medarbejdere fra Ishøj kommune og andre.
Ishøj Byråd var repræsenteret ved Borgmester
Ole Bjørstorp, Socialudvalgsformand Niels Borre, og Ebbe Rosendahl.
P1000859 Formanden for Seniorrådet Leif Christoffersen bød de omkring 35 fremmødte velkommen og indledte med at sende en hilsen til Seniorrådets tidligere formand gennem mange år – Vibeke Jensen – der havde set sig nødsaget til at trække sig som formand på grund af sygdom.
Formanden omtalte Seniorrådets arbejde i indeværende år, hvor der var brugt megen tid på digitaliseringen i Ishøj kommune, som for alvor igangsættes i begyndelsen af 2013, samt ældrepolitikken i Ishøj i de kommende år
Ud over Seniorrådets faste møder, har Rådet haft et møde med Borgmesteren om Rådets arbejdsområder, samt et møde med Socialudvalget. Resultatet af begge møder tyder på et godt samarbejde fremover med Byrådet.
En gang i hvert kvartal er Rådet repræsenteret med 2 repræsentanter i Regionsældrerådet, der afholder møder på Regionsgården i Hillerød, hvor der orienteres om, hvad der rører sig omkring ældre i Region Hovedstaden – ikke mindst omkring ældre og sundhed, samt hvad der sker på sygehusområdet.
29 ældreråd/seniorråd er repræsenteret ved disse møder – herunder København, Frederiksberg, Vestegnen og Bornholm.
2 gange årligt holdes møde med Vestegnens Ældreråd/seniorråd i en af vestegns kommunerne på skift. I dette Vestegnstræf deltager også Tårnby, Dragør, Herlev og Ballerup, så der er repræsentation fra lidt mere end Vestegnen.
På disse møde forevises altid et ellert andet, der vedrører Rådenes arbejde – sidst i Rødovre, hvor kommunens plejeboliger blev fremvist. Endvidere debatteres lokale forhold på ældreområdet.
Fra januar 2013 har Byrådet bevilliget, at der fremover kan afholdes 6 ordinære (hidtil kun 4) møder i Seniorrådet mod udbetaling af diæter, på lige fod med kommunens andre udvalg.
Dette ser Rådet som en anerkendelse af arbejdet – sammenholdt med, at Byrådet mener, at der er behov for Rådets arbejdsindsats på ældreområdet.
Derudover holder Rådet et antal møder uden diæter.
For tiden arbejder Seniorrådet sammen med Byrådet om muligheden for oprettelse af et klageråd på ældreområdet. Dette skal træde i stedet for det tidligere klageråd, som den tidligere regering nedlagde.
P1090896- Borgmesteren holder tale
 Herefter fik Borgmester Ole Bjørstorp ordet, og indledte med et tillykke med 15 års jubilæet. Borgmesteren udtalte, at Seniorrådet har været talerør for de ældre i Ishøj og givet dem stemme ved netop at sætte de ældre borgers interesse på den politiske dagsorden. Det gælder ikke mindst de svagere ældre medborgere, der kan have vanskeligt ved at få deres stemme hørt. Seniorrådet arbejder hårdt og ufortrødent for de ældre borgers vilkår – Borgmesteren kaldte Rådet for de ældre borgers vagthund, der holder både politikkerne og forvaltninger i ørerne, når det ind imellem skønnes nødvendig.
Endvidere sagde Ole Bjørstorp, at Seniorrådet også yder et vigtigt bidrag til kommunens sammenhængskraft på ældreområdet ved at samarbejde på kryds og tværs med ældreforeninger, institutioner og forvaltninger for at sikre vores ældre de bedst mulige vilkår i Ishøj kommune. Seniorrådets medlemmer gør en stor og uvurderlig indsats på ældreområdet, og lægger mange kræfter i Rådets arbejde.
Borgmesteren sluttede med at sige, at i kraft af Rådets engagement, dygtighed og store frivillige indsats gør Rådet en bemærkelsesværdig forskel for ældre medborgere i Ishøj kommune. Betydningen er blevet anerkendt af Byrådet, idet der fremover kan afholdes 6 møder frem for 4 møder med udbetaling af diæter. Det giver mulighed for at styrke Rådets fremragende indsats til stor gavn for kommunens ældre borgere, og borgmesteren gav udtryk for, at han glædede sig til Rådets fremtidige virke og samarbejde.
P1090883 - Klaus Helsæe på harminija
 
Herefter var der 3 timers hyggeligt samvær, hvor Klaus Helsøe underholdt på sin harmonika med gode gamle danske sange, medens der blev mulighed for at spise en sandwich, få et lille glas vin eller en øl/vand, sågar en kop kaffe.