«

»

feb 24

Parkeringsforholdende omkring Stationen

Til: Ishøj Byråd                                                                                 Ishøj den 16.februar 2017

Ishøj Store Torv 20

2635 Ishøj

 

 

Vedr. Parkeringsforholdene omkring Stations forpladsen.

Seniorrådet ser med stor bekymring på den omsiggribende model med at indskrænke parkeringsarealerne ved og omkring stationen. Antallet af disse burde tvært imod udvides.

Flere ældre borgere som bl.a. kommer fra udkandt områderne i kommunen savner klar besked om hvor de må holde når de skal til byen. Lige som der er mange ældre, der er dårligt gående, og som har svært ved at finde en plads, der ikke skal ryddes inden 3 timer. Det er et stort problem og ikke mindst for de borgere, der f.eks skal til København. Midt på dagen er det næsten umuligt at få en plads.

Problemet bliver ikke mindre af, at det er næsten umuligt at parkere i udkanten af København, hvor det tidligere var muligt at parkere.

Også omkring boligerne er der store problemer, og i det tempo som der bliver bygget og folk får flere og flere biler, bliver problemet ikke mindre. Det er som om man tror, at jo mindre antal pladser jo færre vil anskaffe bil, men det er netop ikke tilfældet.

Seniorrådet vil derfor gerne anmoder om at få anvist egnede pladser, d.v.s. et fortegnelse over hvor mange pladser der er, og hvor de er, f.eks. via ”Ishøj Nyt”, da flere på det sidste har fået bøde for at holde på tidligere lovlige pladser efterhånden som der indskrænkes.

Venligst på Seniorrådets vegne.
Leif Christoffersen
Formand f. Ishøj Seniorråd

 

SVAR FRA KOMMUNE.

Ishøj Kommune
Byrådet

 Ishøj Seniorråd
Formand Leif Christoffersen Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
9. marts 2017

Parkeringsforholdene ved Ishøj Station
Sagsbehandler: Leif Kronblad Telefon: 43 57 77 69 Email: lei@ishoj.dk

Tak for jeres brev, dateret den 16. februar 2017, vedrørende parkeringsforholdene ved Ishøj Station.

Parkering
ved Ishøj Station

Ved Ishøj Station er der både private og kommunalt ejede arealer, som anvendes til parkering.
Der er ikke foretaget en reduktion af de kommunale parkeringspladser ved Ishøj Station.

Før ombygningen af Stations for pladsen var der 44 kommunale parkeringspladser ved Ishøj Station, hvoraf der på en del af pladserne var tidsbegrænsning. I dag er der 53 kommunale parkeringspladser uden tidsbegrænsning ved Ishøj Station.

Ishøj Kommune har desuden lejet 63 parkeringspladser af bebyggelsen Ishøj Centrum. Alle 63 pladser er uden tidsbegrænsning. Ved indkørslen til de 63 parkeringspladser, er der opsat skilte med gratis parkering.

Antallet af kommunale parkeringspladser er derfor steget fra 44 pladser i 2010 til 107 plad­ ser i dag.

I de senere år har flere boligselskaber og eje1foreninger i Ishøj Kommune etableret parke­ rings begrænsninger på egen grund, som håndhæves af private virksomheder. Det har med­ ført et stigende pres på de kommunale parkeringspladser.

Vi har vedlagt en oversigt over parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Vær dog opmærk­ som på, at det altid er skiltningen på stedet, som er gældende.

I forbindelse med etablering af letbanen, kan det ikke undgås at antallet af kommunale par­ kerings pladser reduceres.

De parkeringspladser som er beliggende inde på de private ejendomme, kan vi ikke dispo­ nere over. Den private grundejer har ret til at etablere parkeringsbegrænsninger på sin private ejendom. Ligeledes har de private grundejere ret til at indgå en aftale med en privat virk­ somhed om at håndhæve reglerne.

Parkering ved nye boligbyggerier

Kommuneplan 2014 fastlægger de generelle rammer for parkering. Ved alle nybyggerier udarbejdes lokalplaner, som skal overholde de rammer, som er fastsat i kommuneplanen .

I områder for tæt-lav boligbebyggelse skal der reserveres plads til minimum1½ p-plads pr. bolig inde på grunden. Indenfor det stationsnære område skal der udlægges minimum 1 P . plads pr. bolig inde på grunden.

Det stationsnære område ligger indenfor 1.200 meter fra stationen, som er en knudepunkts­ station for S-tog og busser. I 2024 også for letbanen, der kommer til at forbinde den sydlige hovedstadsregion med den nordlige på tværs af S-togs linjerne.

Ishøj Kommune har således fastsat nogle minimums krav til antallet af parkeringspladser ved nybyggeri. Vi kan efterfølgende konstatere, at de private bygherrer har opfyldt mini­ mumskravet, men heller ikke mere. Hvis parkeringsforholdene ved nye boligbyggerier ikke fungerer tilfredsstillende, så vil vi se på mulighederne .

 

 

Med venlig hilsen

Borgmester og Kommunaldirektør